Магистерски труд
22.02.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Николче Митревски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Нормативниот систем како дел од комуникативната ситуација и неговата апликација во оставинска постапка", од кандидатот/ката Николче Митревски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. 

На ден 01.03.2018 година (четврток), со почеток во 14:00 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола

 

 
Останати настани