Магистерски труд
23.03.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Ивана Ивановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Измените во новиот Закон за кривичната постапка, со посебен осврт на начинот на изведување на доказите на главната расправа преку директно, вкрстено и дополнително испитување", од кандидатот/ката Ивана Ивановска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. 

На ден 02.04.2018 година (Понеделник), со почеток во 15:45 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола

 
Останати настани