Магистерски труд
15.02.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Александра Кебакоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Тестаментот во оставинска постапка и улогата на нотарите во нејзиното реализирање од кандидатот Александра Кебакоска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 21.02.2019 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:30 часот

 
Останати настани