Магистерски труд
01.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Бранкица Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ГРАЃАНИТЕ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕПод кандидатот/ката Бранкица Божиновска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 10.10.2018 (среда) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 16:00 часот.

 
Останати настани