Магистерски труд
08.02.2018
 

Одбрана на Магистерски труд- Елена Величковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Одговорност на настаната штета во облигационите договори, од кандидатот/ката Елена Величковска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 15.02.2018 година во просториите на Правниот факултет во Кичево, Дисперзирани студии - Битола  со почеток во 16:00 часот. во предавална 2

 
Останати настани