Магистерски труд
25.09.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Бујар Драла

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Повелбата за основните права на ЕУ како пизма за толкување од страна на Судот на ЕУ"од кандидатот/ката Бујар Дрлаконстатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден05.10.2018 (петок) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 12 часот.

 
Останати настани