Магистерски труд
29.09.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Виктор Џумеркоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ИЗВРШИТЕЛИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ЈАВНОСТА –ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНО ИЗВРШУВАЊЕ"од кандидатот/ката Виктор Џумеркоски констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 04.10.2018 (четврток) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани