Магистерски труд
23.01.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Александар Милевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : МЕРКИТE ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КОРУПЦИЈАТА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА: ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ од кандидатот Александар Милевски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 04.02.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот

 
Останати настани