Магистерски труд
21.12.2017
 

Одбрана на магистерски труд - Богдан Докулевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов: Комуникација помеѓу адвокатот и клиентот од кандидатот/ката Богдан Докулевски , констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 28.12.2017 година во просториите на Правниот факултет во Битола со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани