Магистерски труд
26.06.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Иво Делиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :  УРЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА И ЕТАЖНАТА СОПСТВЕНПСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА од кандидатката Иво Делиќ, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 073.07.2018 година во просториите на Правниот факултет - Кичево, Дисперзирани студии Битола со почеток во 11:00 часот

 
Останати настани