Магистерски труд
29.09.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Бранкица Огненоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ЖЕНИТЕ  ВО ПРОФЕСИЈАТА, АДВОКАТУРА – КОМПАРАТИВЕН  ПРИКАЗ НА  СОСТОЈБИТЕ  ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА   И  ГЕРМАНИЈА"од кандидатот/ката Бранкица Огненоска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 04.10.2018 (цетврток) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 11:00 часот.

 
Останати настани