Магистерски труд
26.06.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Наташа Писовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Медијација како алтернативен метод за решавање на граѓански спорови  од кандидатот Наташа Писовска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 03.07.2018 година во просториите на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани