Магистерски труд
22.01.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Милан Мишковиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов :Компаративна анализа на правото на здравствена заштита и правото на живот во македонскиот здравствен систем и здравствените системи на западноевропските земји“ од кандидатот Милан Мишковиќ констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 30.01.2019 (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани