Магистерски труд
21.06.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Катерина Котевска - Калајџиевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ПОСТАПУВАЊЕ И МЕРКИ НА ЗАШТИТА ВО СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И НАСОКАТА НА НИВНО УНАПРЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ОБВРСКИТЕ ОД ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА" од кандидатот Катерина Котевска - Калајџиевски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 28.06.2019 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 15:00 часот

 
Останати настани