Магистерски труд
01.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Емилија Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Трговските друштва и нивното позиционирање на пазарот преку остварување на конкурентската позиција" од кандидатот/ката Емилија Ристеска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 10.10.2018 (среда) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 15:00 часот.

 
Останати настани