Магистерски труд
21.06.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Антигона Јовановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Постапка за медијација во кривичната постапка, со посебен осврт на подрачјето на Апелациониот суд - Битола за периодот од 2014 - 2016 година  од кандидатката Антигона Јовановска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 27.06.2018 година во просториите на Правниот факултет - Кичево, Дисперзирани студии Битола со почеток во 11:00 часот.

 
Останати настани