Магистерски труд
22.12.2017
 

Одбрана на магистерски труд - Азра Селим

На ден 28.12.2017 во 14:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола, кандидатката Азра Селим, студентка на II циклус на студии, модул Казнено право, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов Меѓународно - правна рамка за правда за децата и нејзината имплементација во системот за превенција на детското престапништво во Република Македонија”.
Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана.

 
Останати настани