Магистерски труд
12.02.2018
 

Одбрана на Магистерски труд- Олгица Дејкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : “Систем на кривични санкции во Република Македонија, со посебен осврт на казната затвор на територијата на Основниот суд Охрид“, од кандидатот/ката Олгица Дејкоска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана.

На ден 19.02.2017 година (понеделник), со почеток во 14 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола.

 
Останати настани