Магистерски труд
19.08.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Ивана Тановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ВО ПРАВОТО И ПРАКТИКАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" од кандидатот Ивана Тановска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 27.08.2019 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 11:00 часот

 
Останати настани