Магистерски труд
29.05.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Дијана Кирова

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економски детерминати за водењето на кредитната политика во банкарскиот систем на Р. Македонија од кандидатот/ката Дијана Кирова, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 06.06.2018 година во просториите на Правниот факултет -Кичево, Дисперзирани студии Битола со почеток во 16:30 часот.

 
Останати настани