Магистерски труд
13.12.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Љубен Андријашевиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Штета и надомест на штета од работни спорови " од кандидатот/ката Љубен Андријашевиќ констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 20.12.2018 ( четврток) година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирании студии во Битола  со почеток во 15:00 часот.

 
Останати настани