Магистерски труд
12.02.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Наташа Ласовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  Кривично - правни и криминолошки аспекти на сериските убиства во Република Македонија и светот“, од кандидатот/ката Наташа Ласовска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана.

На ден 19.02.2017 година (понеделник), со почеток во 15:30 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола

 
Останати настани