Магистерски труд
02.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Билјана Арбовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративен осврт на системите на развод на брак во светот и Р. Македонија" од кандидатот/ката Билјана Арбовска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 10.10.2018 (среда) година во просториите на Правниот факултет во Кичево  со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани