Магистерски труд
19.12.2017
 

Одбрана на магистерски труд - Христијан Гајтановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со насловОргани на банки и управување со банки од кандидатот/ката Христијан Гајтановски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 25.12.2017 година во просториите на Правниот факултет во Битола со почеток во 12:30 часот.

 
Останати настани