Магистерски труд
18.01.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Емилија Јошевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерсиот труд со наслов : Современите банкарски системи и системот на регулација на банките во Р.Македонија од кандидатот/ката Емилија Јошевска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.


 Одбраната се закажува на ден 24.01.2018 година во просториите на Правниот факултет во Битола во Предавална  бр. 1, со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани