Магистерски труд
20.11.2017
 

Одбрана на магистерски труд - Антонио Милошевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Управен спор против одлуки на прекршочните комисии во рамки на административните органи од кандидатот/ката Антонио Милошевски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 27.11.2017 година во просториите на Правниот факултет во Кичево - ДС Битола со почеток во 14:30 часот.

 
Останати настани