Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

  
 
 
Граѓанско право
 
 
Јавни финансии
 
 
Човекови права
 
 
Арбитражно право
 
 
Меѓународно приватно право
 
 
Вонпарнично и извршно право
 
 
 
Реторика на право
 
 
Социјална патологија
 
 
Банкарско право
 
 
Право на конкуренција
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Методологија на општествени науки
 
 
Корпоративно право
 
 
Јавна управа и јавни служби
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј