Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

  
 
 
05.09.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
24.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
02.06.2016
Дипломатија на големите европски сили и Балканот
 
 
02.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
 
Граѓанско право
 
 
 
 
Вовед во правото на ЕУ
 
 
 
Меѓународно приватно право
 
 
Арбитражно право
 
 
 
Вонпарнично и извршно право
 
 
 
Меѓународни организации и меѓунарони односи
 
 
Граѓанско процесно право
 
 
Право на осигурување
 
 
Граѓанско процесно право
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Правда и внатрешна политика на ЕУ
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј