Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

  
 
 
14.06.2018
Социјална патологија
 
 
14.06.2018
Меѓународно приватно право
 
 
14.06.2018
Граѓанско процесно право
 
 
12.06.2018
Разно
 
 
14.06.2018
Трговија со луѓе
 
 
14.06.2018
Компаративно казнено право
 
 
04.06.2018
Земјишно книжно право
 
 
30.05.2018
Монетарно, кредитно и девизно право
 
 
 
 
 
 
05.09.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
24.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
02.06.2016
Дипломатија на големите европски сили и Балканот
 
 
02.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
 
Меѓународни организации и меѓунарони односи
 
 
Граѓанско процесно право
 
 
Право на осигурување
 
 
Граѓанско процесно право
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Правда и внатрешна политика на ЕУ
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј