Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

 
 
 
17.01.2018
Вовед во право
 
 
13.01.2018
Казнено право
 
 
13.01.2018
Казнено процесно право
 
 
12.01.2018
Трудово право
 
 
11.01.2018
Казнено процесно право
 
 
18.01.2018
Методологија на општествени науки
 
 
27.12.2017
Криминалистика
 
 
26.12.2017
Прекршочно право и прекршочна постапка
 
 
22.12.2017
Разно
 
 
 
22.12.2017
Вонпарнично и извршно право
 
 
 
 
05.09.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
24.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
02.06.2016
Дипломатија на големите европски сили и Балканот
 
 
02.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
 
Криминологија
 
 
Мултилатерална дипломатија
 
 
Човекови права
 
 
 
Криминалистика
 
 
 
 
Информатика
 
 
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Правда и внатрешна политика на ЕУ
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Политичка социологија
 
 
Компаративно граѓанско право
 
 
Право на конкуренција
 
 
Меѓународно право применета програма
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј