Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

  

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј