Реферати

Реферат за избор на наставник од областа Вовед во правото на Правен факултет во Кичево 
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 13.08.2018) и во Анекс на билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 443)

Реферат За избор на наставник на Правен факултет во Кичево во наставно-научните области Јавна управа  и Јавни служби .
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.07.2018) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 443)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања од областа на социолошките науки (социологија на право)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.07.2018) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 443)

 

Реферат за избор на еден наставник од научните области Меѓународна економија и Деловни финансии

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.03.2018) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 439)

 

 

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната област Меѓународно јавно право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.09.2017) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 433)

 

Реферат за избор на асистент-докторант од научната област Јавна управа (50901)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 15.05.2017) и во Анекс на Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 427)

 

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Стварно право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.05.2017) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 427)

 

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Романистика
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 03.04.2017) и во Анекс на Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 426)

 

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Судски систем
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 15.03.2017) и во Анекс на Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 425)

 

За избор на наставник на Правен факултет – Кичево во наставно – научната област Социјална патологија (51123)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.11.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 420)

 

Реферат за избор на асистент од областите Финансиско право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 07.10.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 419 од 05.10.2016 година)

Реферат за избор на соработник - асистент од научната област Граѓанско право (50803) и Издвоено мислење на член на Рецензентска комисија Д-р Саша Дукоски, вонреден професор во Рефератот за избор на соработник – Асистент од научната област - Граѓанско право (50803) (Линк до документот)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 16.09.2016) и во Анекс на Билтен бр. 418 од 16.09.2016 на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 418)

 

Реферат за избор на наставник од научната област "Управно право (50802)" на Правен факултет – Кичево
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 418)

 

Реферат за избор на соработник-асистент на Правен факултет – Кичево од научната област Наследно право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 418)

 

Реферат за избор на наставник од областа ФИНАНСИИ на Правен факултет – Кичево
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 418)

 

Реферат за избор на асистент-докторант од областа Политички систем и право на ЕУ (50710) на Правен факултет – Кичево

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 05.07.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 415)


Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања на научната област Политички систем и право на ЕУ (50710)

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 414)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања на научната област Административна соработка помеѓу европските држави (50903)

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2016) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 414)

​Реферат за избор на асистент-докторант во научната област „Информатика“ на Правен факултет – Кичево

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.10.2015) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, број 405)

Реферат за избор на асистент - докторант од научната област КАЗНЕНО ПРАВО
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2015) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 401)

Реферат за избор на наставник на Правен факултет во Кичево во наставно-научните области Јавна управа (50901) и Јавни служби (50902)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.02.2015) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 396)
 

Реферат за избор на наставник во сите наставно - научни звања од научната област „КРИМИНОЛОГИЈА“
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 05.12.2014) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 394)

Реферат за избор на асистент - докторант од научната област „КАЗНЕНО ПРАВО“
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 05.12.2014) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 394)

Реферат за избор на соработник - помлад асистент од областа на Казнено право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 13.02.2014) и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 383)
 
Приговор во врска со рефератот за избор на помлад асистент од научната област Финансиско 
право од Катерина Штерјовска-Здравевска и одговор на приговор во врска со рефератот за избор на помлад асистент од научната област 
Финансиско право од Катерина Штерјовска-Здравевска
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 381)

Реферат за избор на помлад асистент од научната област Финансиското право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 379)

Реферат за избор на наставник од научната област Вовед во право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево и во Билтен на Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола,  број 378)