Прв циклус студии

ПРАВНИ СТУДИИ - ПРВ ЦИКЛУС (ЧЕТИРИГОДИШНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ) 

Првиот циклус студии на студиската програма Правни студии кои траат четири години (осум семестри) и со нивно завршување студентите се стекнуваат со 240 ЕКТС кредити. Во текот на студиите, студентите ги изучуваат фундаменталните правни предмети, како и други предмети од сродна научна област, потребни за целосно заокружување на нивниот професионален профил.

Студентот кој завршил студии од прв циклус (дипломски правни студии) се стекнува со назив  - дипломиран правник

 

Елаборат за повторна акредитација на студиска програма ПРАВНИ СТУДИИ - прв циклус (четиригодишни универзитетски студии)

Решение за акредитација на студиска програма Правни студии (дипломски) на прв циклус четиригодишни

Решение за почеток на работа од прв циклус студии на Правен факултет - Кичево


 

ПРАВНИ СТУДИИ - ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ)

Првиот циклус студии на студиската програма Правни студии траат три години (шест семестри) и со нивното завршување студентите се стекнуваат со 180 ЕКТС кредити. Во текот на студиите, студентите ги изучуваат фундаменталните правни предмети, како и други предмети од сродна научна област, потребни за целосно заокружување на нивниот професионален профил.

Студентот кој завршил студии од прв циклус (додипломски правни студии) се стекнува со назив - правник.
 

- Правни студии од прв циклус (додипломски правни студии)

Решение за акредитација на студиска програма Правни студии (додипломски) прв циклус тригодишни студии

Решение за почеток на работа од прв циклус студии на Правен факултет - Кичево

 


СТРУЧНИ ПРАВНИ СТУДИИ (ДИПЛОМСКИ ПРАВНИ СТУДИИ)


Стручни правни студии (дипломски правни студии)

 Решение за акредитација за студиска програма правни стручни правни студии  (дипломски правни студии)Акадмеска 2012-2013 година

Решение за акредитација за студиска програма правни студии прв циклус студии (дипломски правни студии)


СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ОД 2008-2009  И 2010-2011


Акадмеска 2010-2011 година
Академска 2008-2009 година

 


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО НАУЧНО ПОЛЕ - ОПШЕСТВЕНИ НАУКИ


Програма на предмети од прв циклус на студии во научно поле општествени науки


СПИСОК НА ПРЕДЛОГ ТЕМИ И ПРИЛОГ ЗА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПФК

Список на предлог - теми и предлог - комисии за одбрана на дипломски работи на прв циклус студии на Правен факултет – Кичево (дисперзирани студии во Битола и Струга)