Деканатска управа

Декан
Проф.д-р Горан Илиќ

Продекан за финансии
Проф. д-р Благој Ѓорѓиевски


Продекан за настава
Доц.д-р Мирјана Ристовска

Продекан за наука и меѓународна соработка
Доц д-р Елена Тиловска - Кечеџи