Центарот за научно - истражувачка работа

Научната работа претставува неодделива карактеристика на универзитетскиот профил на наставничкиот и соработничкиот кадар.Поради тоа во септември 2017 година е формиран Центарот за научно - истражувачка работа. Истиот е посебна организациона единица на Правниот факултет преку која се реализира научната и истражувачката дејност на институцијата.
Исто така, Центарот ја опфаќа и издавачката дејност на факултетот, како една од клучните дејности во неговиот развој. Во рамките на исполнувањето на своите надлежности, Центарот ги вклучува наставниците и соработниците на факултетот.

 

Раководител на Центарот за научно - истражувачка работа
доц.д-р Ангелија Станојоска
E-mail: angiest22@gmail.com
angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

 

Секретар
асс.м-р Милка Димитровска

 

ПРОЕКТ / ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДОБРА ОПШТИНА БИТОЛА: ЛОКАЛНИ СПЕЦИФИКИ И РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ