Дипломски работи

Список на предлог - теми и предлог - комисии за одбрана на дипломски работи на прв циклус студии на Правен факултет – Кичево (дисперзирани студии во Битола и Струга)