Магистерски труд 12.09.2019
Одбрана на магистерски труд - Марина Тололеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Деликвентното однесување на личностите како последица од семејното насилс ...

Магистерски труд 11.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Аида Фејзулаи

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Општо за карактеристиките на облигационите договори со посебен осврт кон договорот за градба" од кан ...

Магистерски труд 06.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Љубица Николоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Доверители во стечајна постапка" од кандидатот Љубица ...

Магистерски труд 19.03.2019
Одбрана на Магистерски труд - Јована Аџиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Брак - склучување,поништување и развод на брак со посебен осврт на последиц ...

Магистерски труд 12.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Анета Попоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Меѓународни договори за инвестирање со посебен осврт на ТИРЗ  ...

Магистерски труд 12.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Дијана Дејаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Правни аспекти на катастар од кандидатот Дијана Дејанос ...

Магистерски труд 25.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Елена Ц. Цветаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Обезбедување на договорите преку хипотека" од кандидатот 

Магистерски труд 25.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Александра Младеноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Утврдување на сопственост на движни и недвижни ствари во облигациониот ...

Магистерски труд 21.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Славе Блажески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА АДВОКАТИТЕ" од кандидатот/ката Слав ...

Магистерски труд 22.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анета Грујоска Китаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Промена на сопственоста на недвижности по пат на екпропријација-со посебен ос ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Ангела Јордеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Жените и криминалот- појава и м ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Стефан Гулицоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Надлежностите на нотарот во делот на граѓанската постапкаод кан ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Никола Велески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ОВЛАСТУВАЊАТА НА НОТАРИТЕ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" 

Магистерски труд 25.09.2018
Одбрана на магистерски труд - Илија Деспотовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративна анализа на процесурите за скучување и развод на брак во граѓанс ...

Магистерски труд 31.08.2018
Одбрана на магистерски труд - Љупчо Гиноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :Правна регулација на производството на електрична енергија во услови на зголемен ...

Магистерски труд 24.08.2018
Одбрана на магистерски труд -Клеопатра Ангелоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правниот третман на сметководствените измами во законодавството на  Република ...

Магистерски труд 20.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Магистерски труд

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Постапка за запишување на стварните права врз недвижни ствари во катастарот на недвижности и нивна заштита од канд ...

Магистерски труд 04.05.2018
Одбрана на магистерски труд - Славица Шошолоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Права и должности на родители кон деца во Република Македонија и споредбеното п ...

Магистерски труд 27.04.2018
Одбрана на магистерски труд - Палве А. Лазороски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Сообраќајните прекршоци во Охридската област"Повеќе

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Елена Чавковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Бракот на малолетни лица-социоекономски и правен аспект", од кандидато ...

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Ана Даскаловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Улогата на адвокатурата во давање помош на лица жртви на трговија со луѓе"

Магистерски труд 16.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Славица Трпеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Криминалистичко и финансиско истражување на перењето пари во Република Македон ...

Магистерски труд 10.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Адемоглу Љуме

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Организационите и функционалните аспекти на Државното правобранителство во Републи ...

Магистерски труд 25.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Надица Речкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Јавното обвинителство на Република Македонија-состојби и перспективи

Магистерски труд 22.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Михајло Анаќиоски

На ден 29.12.2017 во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево кандидатот Михајло Анаќиоски, студент на II циклус на студии, модул Казнено право, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов Разбојништвото и разбојничката кражба како ...

Магистерски труд 19.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Садирет Речи

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Односи меѓу родители и деца во правниот систем на Република Македонија

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Антонио Николовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Трговскиот субјект како елемент на трговското право од кандидато ...

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Наташа Крстеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правото на конкуренција на пазарот на трудот во домашното и споредбенот ...

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Дејан Мицковски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Склучување и престанок на Облигационите договори од кандидатот/ка ...

Магистерски труд 04.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Ана Ристоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Тестаменти и видови на тестаменти во македонското и споредбеното право од ка ...

Магистерски труд 01.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Ана Лазареска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Социо-политички и правни аспекти на аболицијата во меѓународната заедниц ...

Магистерски труд 13.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Дијана Спироска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Современи аспекти на бизнис правото во регулирање на дефицитот на финанс ...

Магистерски труд 29.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Даниела Јаковлеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Нелојална конкуренција и сива економија од кандидатот/ката ...

Магистерски труд 01.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Анета Митрејческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Девијантните појави како причини за развод на брак од кандидатот/ката Анета Митрејческа, констатира дека& ...

Магистерски труд 07.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Николина Јошеска

На ден 14.06.2017 година во 14:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево ДС Битола, кандидатот Николина Јошеска студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов "Кривично-правни и криминолошки каракте ...

Магистерски труд 10.04.2017
Одбрана на магистерски труд - Доминика Стаменска Алексоска

На ден 19.04.2017 година во 16.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, кандидатот Домника Стаменска Алексоска, студент на II циклус на студии на модулот Грѓанско право, запишан на Правен факултет Кичево, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов  ...

Магистерски труд 03.03.2017
Одбрана на магистерски труд - Давор Софрониевски

На ден 14.03.2017 година во 16.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, кандидатот Давор Софрониевски, студент на II циклус на студии на модулот Грѓанско право, запишан на Правен факултет Кичево, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов „Облиг ...

Магистерски труд 10.02.2017
Одбрана на магистерски труд - Кире Пердулоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Дрогата како дел од организираниот криминал во Република Македонија со посебен осврт на општина Охрид од кандидат ...

Магистерски труд 14.12.2016
Одбрана на магистерски труд - Мери Латкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Социо-политички и кривични аспекти на трговија со луѓе од кандидатот/ката Мери Латкоска, констатира дека&n ...

Магистерски труд 03.12.2016
Одбрана на магистерски труд - Живко Опетчевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Корпоративно право во Европската Унија-перспективи и предизици од кандидатот/ката Живко Опетчевски, конс ...

Магистерски труд 07.11.2016
Одбрана на магистерски труд - Тања Милеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Ресоцијализација на осудени лица, со посебен осврт на сторители на кривични дела од областа на организиран криминал од канди ...

Магистерски труд 07.11.2016
Одбрана на магистерски труд - Фахрета Џила

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Феноменологија на трговијата со деца како сериозен проблем на современото опшество – со посебен осврт на трговијата со де ...

Магистерски труд 17.10.2016
Одбрана на магистерски труд - Катерина Попоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Улогата на јавниот обвинител во постапките за организиран криминал во согласност со новите законски измени од 2010 година од ...

Магистерски труд 25.06.2016
Одбрана на магистерски труд - Тања Тасеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Кадровската политика во администрацијата во функција н ...

Магистерски труд 14.06.2016
Одбрана на магистерски труд - Александра Симјаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Законска регулатива и заштита на потрошувачите во Репуб ...

Магистерски труд 19.05.2016
Одбрана на магистерски труд - Марија Даскалоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов "Проституцијата како форма на организиран криминал во Р.Македонија со посебен осврт на Општина Струга“ од кандида ...

Магистерски труд 19.05.2016
Одбрана на магистерски труд - Игор Грозданоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Кривични дела против безбедноста во сообраќајот, со пос ...

Магистерски труд 28.04.2016
Одбрана на магистерски труд - Николина Калачоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Еволуцијата на престанокот на трговските друштва во Реп ...

Магистерски труд 28.04.2016
Одбрана на магистерски труд - Марија Четојевиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно –научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Усогласување на основањето на акционерските друштва со пот ...

Магистерски труд 18.04.2016
Одбрана на магистерски труд - Сашо Илијоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно –научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : „Правото на информирање и комуницирање на граѓаните во е ...