Магистерски труд 07.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Ивческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Анализа на институтот забрана за д ...

Магистерски труд 07.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Бобан Шајкароски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративна правна анализа на кри ...

Магистерски труд 05.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Анџела Гашпарeц

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Законска регулатива за осигурувањето во Р.Македонија" од кандидат ...

Магистерски труд 12.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Оливер Велковски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Алтернативните мерки во Република Македонија и улогата на пробациските службе ...

Магистерски труд 02.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Билјана Арбовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративен осврт на системите на развод на брак во светот и Р. Македонија"< ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анѓела Ѓорѓиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Надлежностите на адвокатурата и нотаријатот во Република Македонија од аспек ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Бранкица Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН К ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Емилија Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Трговските друштва и нивното позиционирање на пазарот преку остварување на конк ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Маргарита Стефаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов "РАСКИНУВАЊЕ НА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ДОГОВОРИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ИМОТНИТЕ ДОГО ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анета Бопковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ПАРНИЧНА ПОСТАПКА ВО РЕПУБЛИКА М ...

Магистерски труд 30.09.2018
Одбрана на Магистерски труд - Маргарита Груевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"НАСЛЕДУВАЊЕ ВО БРАЧНА И СЕМЕЈНА  ЗАЕДНИЦА ВО Р.МАКЕДОНИЈА СО КОМПАРАТИВНА ...

Магистерски труд 29.09.2018
Одбрана на Магистерски труд - Виктор Џумеркоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ИЗВРШИТЕЛИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ЈАВНОСТА –ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНО ...

Магистерски труд 29.09.2018
Одбрана на Магистерски труд - Бранкица Огненоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ЖЕНИТЕ  ВО ПРОФЕСИЈАТА, АДВОКАТУРА – КОМПАРАТИВЕН  ПРИКАЗ НА  СОСТО ...

Магистерски труд 25.09.2018
Одбрана на магистерски труд - Бујар Драла

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Повелбата за основните права на ЕУ како пизма за толкување од страна на Судот на ЕУ"од кандидатот/ката

Магистерски труд 27.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Ксенија Јосуфовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ НА БАЛКАНОТ СО ПОСЕБЕН ОС ...

Магистерски труд 26.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Ана Стојковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Штета, надомест на штета со посебен осврт на штета случена при сообраќајна незг ...

Магистерски труд 26.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Наташа Писовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Медијација како алтернативен метод за решавање на граѓански спорови & ...

Магистерски труд 26.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Иво Делиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :  УРЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА И ЕТАЖНАТА СОПСТВЕНПСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА од кандид ...

Магистерски труд 21.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Кочовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :  Кривичното дело „Загрозување на безбедноста на сообраќајот“ и неговите к ...

Магистерски труд 21.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Антигона Јовановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Постапка за медијација во кривичната постапка, со посебен осврт на подрачјето на ...

Магистерски труд 29.05.2018
Одбрана на магистерски труд - Дијана Кирова

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економски детерминати за водењето на кредитната политика во банкар ...

Магистерски труд 19.04.2018
Одбрана на магистерски труд - Филип Николоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов " Јавните набавки како инструмент за зголемување на конкуренцијата во ја ...

Магистерски труд 23.03.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Ивановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Измените во новиот Закон за кривичната постапка, со посебен осврт на начинот ...

Магистерски труд 10.03.2018
Одбрана на Магистерски труд - Симона Маџевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов „Врбубање на граѓани за служба во странска војска, како еден од изворите на т ...

Магистерски труд 22.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Николче Митревски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Нормативниот систем како дел од комуникативната ситуација и неговата апли ...

Магистерски труд 15.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Гордана Аврамоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Медиумите и правата на детето", од кандидатот/ката Гордана Ав ...

Магистерски труд 15.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Мерита Шабани

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Односи со јавноста и невладините организации", од кандидатот/ката

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Турџан Куртевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  „Спецификациите на прекршочната постапка во рамки на админист ...

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Наташа Ласовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  Кривично - правни и криминолошки аспекти на сериските убиства ...

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Олгица Дејкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : “Систем на кривични санкции во Република Македонија, со посебен осврт на каз ...

Магистерски труд 08.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Ана Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Видови монополи и монополски спогодби во Европската унија, од кандидатот/ка ...

Магистерски труд 08.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Елена Величковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Одговорност на настаната штета во облигац ...

Магистерски труд 08.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Слободан Симоновски

 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Договор за задолжително здр ...

Магистерски труд 18.01.2018
Одбрана на Магистерски труд - Емилија Јошевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерсиот труд со наслов : Современите банкарски системи и системот на регулација на банките во Р.Македонија од кандидатот/ката Е ...

Магистерски труд 22.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Азра Селим

На ден 28.12.2017 во 14:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола, кандидатката Азра Селим, студентка на II циклус на студии, модул Казнено право, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов Меѓународно - правна рам ...

Магистерски труд 21.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Мартин Крстевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов: Влијанието на политичките говори врз оптествената јавност во Р.Македониј ...

Магистерски труд 21.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Богдан Докулевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов: Комуникација помеѓу адвокатот и клиентот од кандидатот/ката  ...

Магистерски труд 19.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Христијан Гајтановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со насловОргани на банки и управување со банки од кандидатот/ката&nbs ...

Магистерски труд 19.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Натали Крстевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правни основи за стекнување на правото на сопственост во Р.Македони ...

Магистерски труд 20.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Антонио Милошевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Управен спор против одлуки на прекршочните комисии во рамки н ...

Магистерски труд 20.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Драги Најдовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економскиот третман и улогата на денарот во креирањето на мо ...

Магистерски труд 16.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Марио Драгоманоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов ИМОТНИОТ ЛИСТ КАКО ЈАВНА ИСПРАВА И НЕГОВОТО ЗНАЧЕЊЕ ВО ПРАВНИ ...

Магистерски труд 02.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Бојан Наумовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Законското наследување во Р. Македонија со осврт и во некои дру ...

Магистерски труд 24.10.2017
Одбрана на магистерски труд - Николче Илиоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Постапка за заштита на стварните права врз недвижностите

Магистерски труд 02.10.2017
Одбрана на магистерски труд - Ивона Тинтовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Субјекти на парнична постапка од кандидатот/ката Ивон ...

Магистерски труд 14.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Марија Гајтановска

На ден 20.09.2017 во 12:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Марија Гајтановска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Извршув ...

Магистерски труд 30.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Џемал Алиндри

На ден 07.07.2017 година со почеток во 10:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Татјана Петровска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Утврдувањ ...

Магистерски труд 28.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Татјана Петровска

На ден 07.07.2017 година со почеток во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Татјана Петровска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Економско ...

Магистерски труд 25.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Стефанија Атанасовска

На ден 06.07.2017 година со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Стефанија Атанасовска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Репрес ...

Магистерски труд 13.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Илија Илиоски

На ден 23.06.2017 година во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Илија Илиоски студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Бракоразводна парница во Р.Ма ...