Магистерски труд
12.03.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Анета Попоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Меѓународни договори за инвестирање со посебен осврт на ТИРЗ од кандидатот Анета Попоска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 18.03.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 15:00 часот

 
Останати настани