Магистерски труд
12.09.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Марина Тололеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Деликвентното однесување на личностите како последица од семејното насилство и нарушените односи родител - дете" од кандидатот Марина Тололеска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 20.09.2019 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 12:00 часот

 
Останати настани