Магистерски труд
11.06.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Аида Фејзулаи

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Општо за карактеристиките на облигационите договори со посебен осврт кон договорот за градба" од кандидатот Аида Фејзулаи констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 18.06.2019 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 12:00 часот

 
Останати настани