Дипломска работа
10.09.2019
 

Одбрана на дипломски труд - Маринела Димоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Комуникацијата во јавната администрацијаод кандидатот/ката Маринела Димовска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 13.09.2019 (петок)  во просториите на Правниот факултет Кичево со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани