Дипломска работа
19.11.2018
 

Одбрана на дипломска работа- Бранче Миловски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Застапување од кандидатот/ката Бранче Миловски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 26.11.2018 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 15:00 часот.

 
Останати настани