Магистерски труд
06.06.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Љубица Николоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Доверители во стечајна постапка" од кандидатот Љубица Николоска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 11.06.2019 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево,  со почеток во 14:00 часот

 
Останати настани