Дипломска работа
19.11.2018
 

Одбрана на Дипломски труд - Марко Божиноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Академија за судии и јавни обвинители од кандидатот/ката Марко Божиноски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 26.11.2018 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална бр. 1, со почеток во 14:00 часот.
 
Останати настани