Магистерски труд
12.03.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Дијана Дејаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Правни аспекти на катастар од кандидатот Дијана Дејаноска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 18.03.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 14:00 часот

 
Останати настани