Дипломска работа
05.12.2018
 

Одбрана на дипломска работа-Кети Штерјоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Доковор за доживотна издршка" од кандидатот/ката Кети Штерјоска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 12.12.2018 година во просториите на Правниот факултет Кичево  во Предавална бр. 1, со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани