Дипломска работа
04.03.2019
 

Одбрана на дипломски труд - Марија Мицеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Систем на јавни служби: Организациска поставеност, функции и развој на Полициската станица- Прилепод кандидатот/ката Марија Мицеска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 19.03.2019 (вторник) година во просториите на Правниот факултет Кичево во Предавална бр. 1, со почеток во 12:00 часот

 
Останати настани