Магистерски труд
22.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Анета Грујоска Китаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Промена на сопственоста на недвижности по пат на екпропријација-со посебен осврт на екпропријацијата на недвижности на коридор 8" од кандидатот/ката Анета Грујоска Китаноска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 31.10.2018 (среда) година во просториите на Правниот факултет во Кичево  со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани