Магистерски труд
28.05.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Марина Илиеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Извршување на казната затвор во Република Македонија, со посебен осврт на подрачјето на Основниот Суд Прилеп" од кандидатот Марина Илиеска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 03.06.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 11:00 часот

 
Останати настани