Дипломска работа
05.12.2018
 

Одбрана на дипломска работа- Лидија Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за одземање на родителските права,определување родителите да имаат положба на старател и враќање на родителските права" од кандидатот/ката Лидија Илиевска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 07.12.2018 година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии во Битола во Предавална бр. 1, со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани