Магистерски труд
15.03.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Марина Спироска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : КАРАКТЕРИСТИКИ И ДИЛЕМИ ВРЗАНИ ЗА ПРАВНИОТ ИНСТИТУТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА од кандидатот МаринаСпировска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 25.03.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани